દફતરી બાઈબલપાત્રો

દફતરી બાઈબલપત્રો

ક્રમ તારીખ નામ
1. 01-04-2006 આદિમાનવ આદમ અને હાવા
2. 16-04-2006 નૂહની કથા
3. 01-05-2006 આધ્યપિતા અબ્રાહમ
4. 16-05-2006 વડવો ઈસહાક
5. 01-06-2006 યાકોબ ઉર્ફે ઈસ્રાયલ
6. 16-06-2006 સ્વપ્નદષ્ટા યોસેફ – કેદીથી પ્રધાનમંત્રી
7. 01-07-2006 વિશ્વસાહિત્યનું અમર પાત્રઃ યોબ
8. 16-07-2006 મોશેની આગેવાની અને દસ આજ્ઞાઓ
9. 01-08-2006 પ્રથમ વડા પુરોહિત અહરોન
10. 16-08-2006 યહોશુઆની સરદારી
11. 01-09-2006 ઈસ્રાયલીઓની કાજી અને નબી દબોરા
12. 16-09-2006 શૂરવીર ગિદિયોન
13. 01-10-2006 યોદ્ધો ઈફતાહ અને દીકરી
14. 16-10-2006 શિમશોનનાં પરાક્રમો
15. 01-11-2006 બે હાડમરી સ્ત્રીઓઃ નાઓમી અને રૂથ
16. 16-11-2006 ન્યાયાધીશ, નબી ને દષ્ટાઃ શમુએલ
17. 01-12-2006 ઈસ્રાયલનો પ્રથમ રાજા શાઉલ
18. 16-12-2006 દાવિદ ગોવાળિયો અને ગોલ્યાથ રાક્ષસ
19. 01-01-2007 ચક્રવર્તી દાવિદ અને પયગંબર નાથાન
20. 16-01-2007 ડાહી સ્ત્રી અબિગાઈલ
21. 01-02-2007 જ્ઞાનની રાજા શલોમોન
22. 16-02-2007 શબાની રાણી
23. 01-03-2007 ઈસ્રાયલમાં આહાબનો અમલ
24. 16-03-2007 પયગંબર એલિયા
25. 01-04-2007 સેનાપતિ નામાન
26. 16-04-2007 ચમત્કારી પયગંબર એલિશા
27. 01-05-2007 ઈઝબેલ-સૌથી વધારે કુખ્યાત સ્ત્રી
28. 16-05-2007 પેલી એક દુષ્ટ બાઈ અથાલિયા
29. 01-06-2007 પ્રથમ સાહબિત્યિક પયગંબર આમો
30. 15-06-2007 ઓબદિયાને થયેલું દર્શન
31. 01-07-2007 હોથિયાના લગ્નજીવનનો સંકેત
32. 16-07-2007 સિદ્ધહસ્ત લેખક ને. કવિઃ પયગંબર આમોસ
33. 01-08-2007 ઉદ્ધારકની આગાહી કરનાર મિખા
34. 16-08-2007 યોનાની બંદગી
35. 01-09-2007 ટોબિતની કુટુંબકથા
36. 16-09-2007 ધર્મસુધારક રાજા યોશિયા
37. 01-10-2007 સફનિયાનું આનંદગાન
38. 16-10-2007 નહૂમનું કાવ્ય
39. 01-11-2007 ઈર્મિયાનો જીવન-સંગ્રામ
40. 16-11-2007 વીરાંગના એસ્તર
41. 01-12-2007 ધાર્મિક અને સામાજિક જીવનના સુધારક એઝરા
42. 16-12-2007 નહેમ્યાની ધાર્મિક સુધારણા
43. 01-01-2008 પુરોહિત અને પયગંબર – હઝકિયેલ
44. 16-01-2008 દાનિયેલની ધર્મનિષ્ઠા
45. 01-05-2008 ઈસાયલની વીરાંગના યહૂદિથ
46. 16-02-2008 સમકાલીન પયગંબરો – હગાઈ અને ઝખરિયા
47. 01-03-2008 હબાકુકની ફરિયાદ
48. 16-03-2008 નિષ્ઠાવાન શિષ્ય બારુખ
49. 01-04-2008 યોએલને સંભળાવેલી પ્રભુની વાણી
50. 16-04-2008 મલાખીની દૈવી વાણી
51. 01-05-2008 મક્કાબીઓ-મત્તાથિયા અને એના વીર પુત્રો
52. 16-05-2008 અંધ પણ અંતરદષ્ટિવાળો બર્તિમાય
53. 01-06-2008 બાર્નાબાસ – આશ્વાસન આપનારો પુત્ર
54. 16-06-2008 સ્નાનસંસ્કાર યોહાન
55. 01-07-2008 સુથાર સંત યોસેફ
56. 16-07-2008 યહૂદા ઈશ્કરિયોત – વિશ્વાસઘાતી કે સહકારી?
57. 01-08-2008 ઈસુને નહિ, બરબાસ્ને છોડી દો!
58. 16-08-2008 પટ્ટ શિષ્ય સિમોન પીતર
59. 01-09-2008 નિકોદેમ્સ, ઈસુને ખાનગીમાં કદર કરનાર શિષ્ય
60. 16-09-2008 પ્રેષિત આંદ્રિયા
61. 01-10-2008 સાહિત્યકાર લૂક
62. 16-10-2008 પ્રેષિતો સિમોન અને યહૂદા
63. 01-11-2008 પ્રથમ શહીદ સ્તેફાન
64. 16-11-2008 માર્થા ઈસુનાં મિત્ર
65. 01-12-2008 દેવદૂતો
66. 16-12-2008 ત્રણ હનનિયા
67. 01-01-2009 ઈસુની વંશાવળીની સ્ત્રીઓ
68. 16-01-2009 તિમોથી, પાઉલનો આધ્યાત્મિક પુત્ર
69. 01-02-2009 હાન્ના, એક સમર્થ પયગંબર
70. 16-02-2009 એલિસાબેત અને ઝખરિયા – સ્નાનસંસ્કાર યોહાનનાં માબાપ
71. 01-03-2009 અપોલોસ, એક કુશળ વક્તા
72. 16-03-2009 રોમન સેનાપતિ કર્નેલ્યુસ
73. 01-04-2009 એમાઉસ તરફ ચાલતા કિલયોપાસ
74. 16-04-2009 શુભસંદેશકારક માર્ક
75. 01-05-2009 પ્રેષિત ફિલિપ
76. 16-05-2009 મથ્થિયા, બારમો શિષ્ય
77. 01-06-2009 અલ્ફીનો દીકરો – પ્રેષિત યાકોબ
78. 16-06-2009 અકિવલા અને પ્રસ્કિલા-એક નમૂનેદાર યુગલ
79. 01-07-2009 ઈન્ડિયાના પ્રેષિત સંત થોમા
80. 16-07-2009 મહાન રાજા હેરોદ અને એમના અનુગામીઓ
81. 01-08-2009 અરિમથાઈ ગામનો યોસેફ
82. 16-08-2009 પ્રેષિત બાથોલર્મી
83. 01-09-2009 પુરોહિત શિમયોન અને કાળિયો શિમયોન
84. 16-09-2009 શુભસંદેશકાર માથ્થી
85. 01-10-2009 શુભસંદેશના બે સૂબેદારો
86. 16-10-2009 સિમોન નામે નવો પાત્રો
87. 01-11-2009 શલોમી નામે બે સ્ત્રીઓ
88. 01-12-2009 ઓનોસિફરસ, પાઉલનો વફાદાર મિત્ર
89. 01-01-2010 હનનિયા નામનો શિષ્ય
90. 16-01-2010 દેમાસ સંસારને વહાલો કરનાર સહકાર્યકર
91. 01-02-2010 સોસ્થનેસ સભાગૃહનો અધ્યક્ષ
92. 01-03-2010 ગલ્લિયો અખાયા પ્રાંતનો સૂબો
93. 01-04-2010 સફીરા
94. 16-04-2010 જાખ્ખી નામનો એક મુખ્ય જકાતદાર
95. 01-05-2010 પોન્તિયસ પિલાત
96. 16-05-2010 ઈસુનો વ્હાલો મિત્ર લાઝરસ
97. 01-06-2010 ઝિયૂસદેવ અને હર્મસદેવ
98. 16-06-2010 પતિત સ્ત્રી
99. 01-07-2010 ફિલેમોન વહાલા સહકાર્યકર
100. 16-07-2010 લુદિયા વેપારી અને ઈશ્વરો પાસિકા
101. 01-08-2010 વાંકી વળેલી સ્ત્રી
102. 16-08-2010 સિલાસ પાઉલ અને પીતારના સાથીદાર
103. 01-09-2010 પીતરની પત્ની અને સાસુ
104. 16-09-2010 વિધવાની બે કોડી અને નાઈનની વિધવા
105. 01-10-2010 તિતસ પાઉલનો ગ્રીક શિષ્ય
106. 16-10-2010 પ્રેષિત યાકૂબ, ઝબદીનો દીકરો
107. 01-11-2010 સભાગૃહને અધ્યક્ષા યાઈર અને દીકરી
108. 01-12-2010 પ્રેષિત અને શુભસંદેશના લેખય યોહાન
109 01-02-2015 પ્રભુ ઈસુની વંશાવળી
110 16-02-2015 બાળ ઈસુની હત્યાનો હુકમ
111 15-03-2015 મગ્દલની મરિયમ
112 01-04-2015 આજે ઈસુનું પુનરુત્થાન
113 01-05-2015 માણસ એકલા રોટલા પર નથી જીવતો
114 01-10-2016 બિનસાંપ્રદાયિકતા અને ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના પડકારો
115 13-10-2016 દેવદૂતો
116 01-11-2016 શુભસંદેશકાર લૂક ફાધર વર્ગીસ પોલ
117 16-11-2016 ઈસુનાં માતા મરિયમ
118 01-12-2016 પ્રભુ ઈસુની વંશાવળી
119 16-12-2016 બાળ ઈસુની હત્યાનો હુકમ
120 01-01-2017 માણસ એકલા રોટલા પર નથી જીવતો ફાધર વર્ગીસ પૉલ
121 01-02-2017 તમે ધરતીનું લૂણ છો.
122 16-02-2017 હૃદયથી કરાતો વ્યભિચાર
123 01-03-2017 અપકાર ઉપર ઉપકાર
124 16-03-2017 સાચો શિષ્ય કોણ?
125 01-03-2017 પ્રલોભનમાં પડવા દેશો નહિ
126 01-04-2017 પાપીઓને તેડું
127 16-04-2017 તે લોકોથી ડરશો નહિ
128 01-05-2017 શાંતિ નહિ, સંઘર્ષ
129 15-05-2017 માનવોને પકડવાનો ધંધો
130 16-06-2017 જેવું કામ તેવું પરિણામ
131 01-07-2017 ઈસુ અને ક્રૂસ
132 16-07-2017 મારે કેટલી વાર ક્ષમા કરવી?
133 01-08-2017 બાળકોને મારી પાસે આવવા દો
134 16-08-2017 ગરીબો અને ગરીબોના પ્રશ્નો
135 01-09-2017 ઈસુનો ઈશ્વર હોવાનો દાવો
136 16-09-2017 વૈદ્યની જરૂર સાજાને નહિ, માંદાને હોય છે
137 01-10-2017 પ્રભુ ઈસુનાં કુટુંબીજનો
138 16-10-2017 તણાવમુક્ત જીવન
139 01-11-2017 વિધર્મી સ્ત્રી સાથે પ્રભુ ઈસુનું આશ્ચર્યજનક વર્તન
139 16-11-2017 ઈસુના અનુયાયીનો માર્ગ
140 01-12-2017 ધનસંપત્તિનું જોખમ
141 16-12-2017 ઈશ્વરનો પુત્ર – ઈસુ ખ્રિસ્ત
142 01-01-2018 ઈસુ, પાપીનો ગોઠિયો
143 16-01-2018 પાછું ના જુઓ
144 01-02-2018 અરે, મૂરખ, તારો જીવ સોંપી દેવો પડશે”
145 16-02-2018 નમ્રતાનો પદાર્થપાઠ
146 01-03-2018 માબાપનો ધિક્કાર કે ત્યાગ?
147 16-03-2018 "આવો અને જુઓ"
148 01-04-2018 ઈસુ અને અંજીરનું ઝાડ
149 16-04-2018 ઈસુનો પુણ્યપ્રકોપ
150 01-05-2018 પાણી અને પવિત્ર આત્મામાંથી જન્મ
151 16-05-2018 બાઇબલનાં સાર અને હાર્દ
152 01-06-2018 જીવનદાયી રોટી
153 16-06-2018 માર્ગ, સત્ય અને જીવન
154 01-07-2018 ઈશ્વરનું રાજ્ય તમારી વચ્ચે
155 01-01-2018 "સત્ય વળી શું?"
156 16-01-2018 બારણું ખખડાવનારનો અવાજ
157 16-01-2019 મળે સૂર જો મારો તારો
158 01-02-2019 ‘જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા’
159 16-02-2019 ‘વાપર્યે વધે’
160 01-03-2019 સ્ત્રીઓનું સ્થાન: ઈસુની દ્રષ્ટિમાં, ધર્મસભામાં અને સમાજમાં (શ્રીમતી ઈન્દુબહેન એ. રાવ)
161 16-03-2019 દાન, પ્રાર્થના અને ઉપવાસની ઋતુ (ફાધર જેમ્સ બી. ડાભી, એસ. જે.)
162 01-04-2019 ચોકડી ઉપર લટકેલો ઈસુ! (ફાધર સુનીલ સોલંકી, એસ. જે.)
163 16-04-2019 બાઇબલમાં અહિંસા (ફાધર વિનાયક જાદવ, એસ. જે.)
164 01-05-2019 જીવનનો પ્રખર પૂજારી : યોહાન (ભાગ–૧) (ફાધર વિનાયક જાદવ, એસ. જે.)
165 16-05-2019 જીવનનો પ્રખર પૂજારી : યોહાન (ભાગ–2) (ફાધર વિનાયક જાદવ, એસ. જે.)
166 01-06-2019 જીવનનો પ્રખર પૂજારી : યોહાન (ભાગ–3)
167 16-06-2019 જૂનનો ત્રીજો રવિવાર શા માટે? (વિજયકુમાર કલ્યાણભાઈ)
168 01-07-2019 રાઈના દાણા જેટલી શ્રદ્ધા (રમેશ વાઘેલા)
169 16-07-2019 ખ્રિસ્તીધર્મમાં અહિંસાનો સિદ્ધાંત (ડૉ. થોમસ પરમાર)
170 01-08-2019 જરૂરીયાતમંદ પ્રત્યે અનુકંપા (ફાધર જોબીન, એસ. જે.)
171 16-08-2019 વંદે માતરમ્ (સાયમન એફ. પરમાર)
172 01-09-2019 ઈસુ : ઉત્તમ શિક્ષક (ફાધર જેમ્સ બી ડાભી)
173 16-09-2019 સંવેદનશીલતા દયાની ગંગોત્રી (જોન કાનીસ પરમાર)
174 01-10-2019 કોણ નકામો છે? (ડૉ. થોમસ પરમાર)
175 16-10-2019 શ્રદ્ધાયુક્ત પ્રાર્થનાની તાકાત
176 01-11-2019 વરસનો પહેલો દિવસ – બેસતું વર્ષ (જોન કાનીસ)
177 16-11-2019 તમારી શ્રદ્ધા ફળો (ફાધર બાગુલ મહેશ એસ. જે.)
178 01-12-2019 ઈસુ મારા ગુરુ (ફાધર એન્ડ્રયુ સિલ્વેરા, એસ. જે.)
179 16-12-2019 ભલો શમરૂની (ફાધર જેમ્સ બી. ડાભી, એસ. જે.)
180 01-01-2020 પાણીનો દ્રાક્ષાસવ (ફાધર જેમ્સ બી. ડાભી, એસ.જે.)
181 16-01-2020 મુક્તિ પોતાની પસંદગી (ફાધર હેરી પિન્ટો)
182 01-02-2020 પ્રેમીઓનું અનામત પર્વ (બકુલ પરમાર)
183 16-02-2020 જાગો ભક્તો જાગો (પીટર ‘દ્વિતારક’ મેકવાન)
184 01-03-2020 નિરાશ્રિતોનો સ્વીકાર અને તેમના હક્કોનું રક્ષણ (જેમ્સ બી. ડાભી)
185 01-06-2020 બાર પ્રેષિતો (જ્શવંત મેક્વાન)
186 16-06-2020 હે ઈસુભક્ત, તું છે આ ધરતી કરને રક્ષણ તારું (ફાધર આનંદ, એસ. જે.)
187 01-07-2020 ઈસુ કેમ આવ્યા? (ડૉ. ફાધર આરસકુમાર)
188 16-07-2020 ઈતિહાસને પાને (શૈલેષ ક્રિસ્ટી)
189 01-08-2020 રસ્તા વચ્ચે પથ્થર (જોન કાનીસ)
190 16-08-2020 જાતક કથાઓ (જ્યંત ભૂમેલિયા) નવા ઝરણાની શોધમાં
191 01-09-2020 પ્રભુ ઈસુની દ્રષ્ટાંત કથાઓ (ફાધર જેમ્સ બી ડાભી)
192 16-09-2020 હ્રદય પરિવર્તન અને ઊંડી શ્રદ્ધા (ફાધર જેમ્સ બી ડાભી)
193 01-10-2020 સંપત્તિવાન યુવાન (ફાધર જેમ્સ બી ડાભી)
194 16-10-2020 બાઇબલની વૈવિધ્યસભર નારીઓ (ફાધર જેમ્સ બી ડાભી)
195 01-11-2020 ઈસુની વંશાવળી ફાધર (જેમ્સ બી ડાભી)
196 16-11-2020 ઈસુના અનુયાયીની અસ્મિતા (ફાધર જેમ્સ બી. ડાભી, એસ. જે.)
197 01-12-2020 મા મરિયમ (ફાધર જેમ્સ બી. ડાભી, એસ. જે.)
198 16-12-2020 પૂર્વના પંડિતો
199 01-01-2021 “પ્રભુ, તુજ શુભ આશિષ આપજે” (ફાધર જેમ્સ બી. ડાભી, એસ.જે.)
200 16-01-2021 ઈસુ કોણ છે? (ફાધર જેમ્સ બી. ડાભી, એસ.જે.)
201 01-02-2021 સર્વ સ્થિતિમાં ઈશ્વરનો આભાર! (અશોક એમ. પૈઝા)
202 16-02-2021 ક્ષમાદાન – સિત્તેર વખત સાત વાર (ફાધર જેમ્સ બી. ડાભી)
203 01-03-2021 મહેરામણ મધ્યે સરજનહાર – એક સહારો (રાજેશ ચૌહાણ)
204 16-03-2021 સાંપ્રતમાં દેશદાઝ (આગ્નેસ વાઘેલા)
205 01-04-2021 મગ્દલા ગામની મરિયમ (FATHER JAMES B DABHI, SJ)
206 16-04-2021 પયગંબરો (FATHER JAMES B DABHI, SJ)
207 01-06-2021 મોશે (FR. JAMES B DABHI, SJ)
208 16-06-2021 વિશ્વાસ, શાંતિનો શ્વાસ (જેનેટ જે. મેકવાન)
209 01-07-2021 ઈસુના સાચા સંદેશવાહક (સિસ્ટર પુષ્પલતા, એલ.ડી.)
210 16-07-2021 શબ્દબ્રહ્મના ઉપાસકને વંદન (કવિ યોસેફ મેકવાન)
211 01-08-2021 ભાળી શકું સર્વત્ર તુજને સંત ઇગ્નાસની મર્મજ્ઞતા (ફાધર ડૉ. વિનાયક જાદવ, એસ.જે. )
212 16-08-2021 સરિતા સાગરમાં સમાય (ફાધર જેમ્સ બી. ડાભી, એસ.જે.)
213 01-09-2021 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
214 16-09-2021 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
215 01-10-2021 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
216 16-10-2021 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
217 01-11-2021 દિવાળી એટલે સમર્પણનો તહેવાર, બલિદાનનું પર્વ (ફાધર વાલેસ)
218 16-11-2021 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
218 01-12-2021 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
219 16-12-2021 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
220 01-01-2022 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
221 16-01-2022 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
222 01-02-2022 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
223 16-02-2022 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
224 01-03-2022 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
225 16-03-2022 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
226 01-04-2022 પરોઢનો કલરવ (અનીલ સેવરીન)
227 16-04-2022 ઈસુના સાચા સંદેશવાહક
228 01-05-2022 “હું એનું મોઢું પણ જોવા માગતો નથી”
229 16-05-2022 સેવા એટલે દયાધર્મ (ફાધર વર્ગીસ પૉલ, એસ.જે.)
230 01-06-2022 તેમનું મહત્વ વધવું અને મારું ઘટવું જોઈએ (ફાધર વર્ગીસ પૉલ, એસ.જે.)
231 16-06-2022 સાચો પ્રેમ સ્વીકારીએ (ફાધર વર્ગીસ પૉલ, એસ.જે.)
232 01-07-2022 ક્ષમા કરશો તો ક્ષમા પામશો.(ફાધર વર્ગીસ પૉલ, એસ.જે.)
233 16-07-2022 પ્રેમનો અનુભવ (ફાધર વર્ગીસ પૉલ, એસ.જે.)
234 01-08-2022 કયા ઈસુ? કલ્પનાના કે ઇતિહાસના? (ફાધર વર્ગીસ પૉલ)
235 16-08-2022 ટીકા સામે શું કરીએ? (ફાધર વર્ગીસ પૉલ)
236 01-09-2022 તમને થયેલો ઈશ્વરનો અનુભવ (ફાધર વર્ગીસ પૉલ)
237 16-09-2022 તમારા માટે માતા મરિયમ રસ્તો કાઢશે (ફાધર વર્ગીસ પૉલ)
238 01-10-2022 સ્ત્રીના રૂપમાં ઈસુ (ફાધર વર્ગીસ પૉલ)
239 16-10-2022 પ્રેમની દ્રષ્ટિ અને પ્રેમનું વલણ (ફાધર વર્ગીસ પૉલ)

અમારો સંપર્ક કરો

સિસ્ટર પુષ્પલતા, એલ.ડી.
(ડિરેક્ટર, સી.આઈ.એસ.એસ.)


અમિબેલા બીલ્ડીંગ, સન્માન રેસ્ટોરન્ટ
પાસે, ઈન્કમટેક્ષ અન્ડરબ્રિજ ઉપર,
નવજીવન, અમદાવાદ-380014.
ફોનઃ (079)27540063
મો.: +91 94295 16498
ઈ-મેલઃ यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.