અમારો સંપર્ક કરો

સંપર્ક

સિસ્ટર પુષ્પલતા, એલ.ડી. (CISS)
     
એડ્રેસ : અમીબેલા, બીલ્ડીંગ, જુની હાઈકોર્ટની સામે,
સન્માન હોટલ પાસે, અમદાવાદ-380014.
ગુજરાત, ભારત.
ફોન : (079) 27542922
મોબાઈલ : +91 94295 16498
ઈ-મેલ : यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

અમારો સંપર્ક કરો

સિસ્ટર પુષ્પલતા, એલ.ડી.
(ડિરેક્ટર, સી.આઈ.એસ.એસ.)


અમિબેલા બીલ્ડીંગ, સન્માન રેસ્ટોરન્ટ
પાસે, ઈન્કમટેક્ષ અન્ડરબ્રિજ ઉપર,
નવજીવન, અમદાવાદ-380014.
ફોનઃ (079)27540063
મો.: +91 94295 16498
ઈ-મેલઃ यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.